22 grudnia 2008

Czas teraźniejszy ciągły (cz. 1)Czas ten tworzy się z form osobowych czasownika "be" i imiesłowu czasu teraźniejszego tworzonego z bezokolicznika czasownika i końcówki – "ing".

be + read +ing


Affirmative

-----------------------------------------------------------

I am reading - Czytam
You are reading
He is reading
She is reading
It is reading
We are reading
You are reading
They are reading
------------------------------------------------------------


Czasu Present Continous używa się dla wyrażenia czynności, które dzieją się w chwili, gdy o nich mówimy. Są to czynności nie zakończone.

Sheila is reading a book.
Sheila czyta książkę.

Czasownik posiłkowy "be" jest tutaj słowem funkcjonalnym i nie należy go tłumaczyć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ECTACO Electronic Dictionary Language: Direction: Into English From English
Word: