22 grudnia 2008

Czas teraźniejszy ciągły (cz. 2)Negative
-----------------------------------------------------------------
I am not reading. (ja) nie czytam.
You are not reading.
He is not reading.
She is not reading.
It is not reading.
We are not reading.
You are not reading.
They are not reading.
------------------------------------------------------------------

Interrogative
-----------------------------------------------------------------
Am I reading? Czy ja czytam?
Are you reading?
Is he reading?
Is she reading?
Is it reading?
Are we reading?
Are you reading?
Are they reading?
-----------------------------------------------------------------Formę pytającą otrzymujemy przestawiając czasownik "be" na pierwsze miejsce. Formę przeczącą otrzymujemy przez zastosowanie wyrazu "not", który stawiamy po czasowniku posiłkowym "be".

Pytanie ogólne –
Are you reading a detective story?

Nie wymaga pełnej odpowiedzi –

Yes, I am reading a detective story.

Wystarczy powiedzieć –

(twierdząco) Yes, I am.
(przecząco) No, I am not.

Albo po prostu –

Yes.
No.

Pytania szczegółowe tworzymy zachowując szyk przestawny (inwersję).

a/ What is Mr Stone reading?


He is reading a newspaper.

b/ Where is Sheila doing shopping?

She is doing shopping at the baker's (shop).

Niekiedy używa się w Present Continous określeń jak – now, just now czy at the moment itp.

Sheila is doing shopping now.
He is writing a letter at the moment.
ECTACO Electronic Dictionary Language: Direction: Into English From English
Word: