22 grudnia 2008

Czas teraźniejszy ciągły (cz. 2)Negative
-----------------------------------------------------------------
I am not reading. (ja) nie czytam.
You are not reading.
He is not reading.
She is not reading.
It is not reading.
We are not reading.
You are not reading.
They are not reading.
------------------------------------------------------------------

Interrogative
-----------------------------------------------------------------
Am I reading? Czy ja czytam?
Are you reading?
Is he reading?
Is she reading?
Is it reading?
Are we reading?
Are you reading?
Are they reading?
-----------------------------------------------------------------Formę pytającą otrzymujemy przestawiając czasownik "be" na pierwsze miejsce. Formę przeczącą otrzymujemy przez zastosowanie wyrazu "not", który stawiamy po czasowniku posiłkowym "be".

Pytanie ogólne –
Are you reading a detective story?

Nie wymaga pełnej odpowiedzi –

Yes, I am reading a detective story.

Wystarczy powiedzieć –

(twierdząco) Yes, I am.
(przecząco) No, I am not.

Albo po prostu –

Yes.
No.

Pytania szczegółowe tworzymy zachowując szyk przestawny (inwersję).

a/ What is Mr Stone reading?


He is reading a newspaper.

b/ Where is Sheila doing shopping?

She is doing shopping at the baker's (shop).

Niekiedy używa się w Present Continous określeń jak – now, just now czy at the moment itp.

Sheila is doing shopping now.
He is writing a letter at the moment.

Czas teraźniejszy ciągły (cz. 1)Czas ten tworzy się z form osobowych czasownika "be" i imiesłowu czasu teraźniejszego tworzonego z bezokolicznika czasownika i końcówki – "ing".

be + read +ing


Affirmative

-----------------------------------------------------------

I am reading - Czytam
You are reading
He is reading
She is reading
It is reading
We are reading
You are reading
They are reading
------------------------------------------------------------


Czasu Present Continous używa się dla wyrażenia czynności, które dzieją się w chwili, gdy o nich mówimy. Są to czynności nie zakończone.

Sheila is reading a book.
Sheila czyta książkę.

Czasownik posiłkowy "be" jest tutaj słowem funkcjonalnym i nie należy go tłumaczyć.

Dopełniacz saksońskiFormę tę tworzy się dodając końcówkę –s poprzedzoną apostrofem – a do rzeczownika l.p. W l.mn. rzeczownik otrzymuje tylko apostrof, o ile końcówką jest –s.


- The teacher's book.
Książka nauczyciela.
- Those students' room is nice.

Pokój tamtych studentów jest przyjemny.

- Mr Stone is Tom's father.

Pan Stone jest ojcem Toma.

Jeżeli rzeczownik w liczbie mnogiej nie kończy się na -s, to dodajemy -'s.

Dopełniacz saksoński zasadniczo tworzą rzeczowniki oznaczające osoby, zwierzęta, nazwy geograficzne i polityczne; wyjątkowo rzeczowniki oznaczające przedmioty.

Dopełniacz przyimkowy "of"
Przyimek "of" oznacza relację wyrażoną przez polski dopełniacz (kogo? czego? czyj?)

- The box of matches. Pudełko zapałek.
- The door of the room. Drzwi pokoju.

Konstrukcja ta występuje najczęściej przy nazwach rzeczy.

18 grudnia 2008

Konstrukcja "there is / are"Konstrukcji powyższej używamy, gdy mówimy o istnieniu, znajdowaniu się przedmiotów lub osób w danym miejscu.

There is a book on the table.
   Na stole znajduje się (jakaś) książka.

There are books on the table.
   Na stole znajdują się (jakieś) książki.

There are some students at the club.
   W klubie są (jacyś) studenci.

Is there a tape-recorder in your room?
   Czy w twoim pokoju jest magnetofon?

Are there any cars in the street?
   Czy są (jakieś) samochody na ulicy?

There is no car in this garage.
   W tym garażu nie ma (żadnego) samochodu.

There are not any letters for you.
   Nie ma dla Ciebie (żadnych) listów.

W konstrukcji there is dopuszczalne jest umieszczanie okolicznika miejsca na początku zdania.

On the table, there is a book.
   Na stole znajduje się (jakaś) książka.

On the table, there are books.
   Na stole znajdują się (jakieś) książki.

16 grudnia 2008

Czasownik "to be"

ECTACO Electronic Dictionary Language: Direction: Into English From English
Word: